دکتری تخصصی
مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه تبریز