احتکار اقلام بهداشتی در این اوضاع ننگ ترین رفتار انسانی و وحشی ترین حرکت آدمی وغیر قابل بخشش هست.بایدبیشتر بیاندیشیم چون تبادل جان آدمی با مادیات قابل قیاس نیست

حضرت محمد صلی ألله علیه و آله و سلم: دزد در نزد من از محتکر محبوبتر است...


2

چون دزد فقط دزد است برای احتیاجش چه ذاتی چه اکتسابی برای رفع نیاز خود اما محتکر جهت تخریب اوضاع حال وبرای منفعت میباشد


0