دکتری تخصصی
مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه تبریز

رهرو آن نیست گهی تند وگهی کند رود رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.

آدمی را آدمیت لازم است بهشت را به بها میدن نه به بهانه پس انسانیت را به ارزش آدمیت میدن نه به نمایه!!!!!

نگذاشت که روی توافتدنظرما دیدی که چه ها کردبه ما چشم تر ما احوال دل سوخته کس سوخته داند ازشمع بپرسیدزسوزجگر ما. اللهم عجل لفریک الفرج

دردنیابهتر ومحبوبتر ازکلمه محبت وصداقت چیزدیگری وجودنداردوکمال انسان دراین دو کلمه اتمام میشود. سعدیامردنکونام نمیردهرگز. مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند.

نوبهاراست بدان کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمدبازتودرگل باشی درچمن هرورقی دفترحالی دگراست حیف باشدکه زیادهمه غافل باشی. من نگویم که کنون باکه نشین وچه بگوی وچه بنوش خود دانی اگر زیرک وعاقل باشی!!!!!!!!!

گفته بودم چوبیایی غم دل باتوبگویم چه بگویم که غم ازدل برودچون توبیائی!! اللهم عجل لولیک الفرج.

ارزش وثواب بوسیدن دست وپای پدرو مادر کمترازثواب سجده نیست. -------------------------------------------------- درتجملات دنیوی غرق نشویم آنانکه خدای روی زمین ماهستند بیشترقدربدانیم واگررفته اندبااعمالی نیک خاطرشان را زنده نگه داریم.

درهمه حال خدا راناظر در کارهای خود بدانید واز عقوبت ترسناک اعمال زشت بترسید.