احمد صبحی یوسف اباد
کارشناسی ارشد مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه تبریز
امتیاز : 212.75

رهرو آن نیست گهی تند وگهی کند رود رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.


5 0
2 ماه پیش
1

آدمی را آدمیت لازم است بهشت را به بها میدن نه به بهانه پس انسانیت را به ارزش آدمیت میدن نه به نمایه!!!!!


2 0
2 ماه پیش
0

مردآنست که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد!!!!


7 0
2 ماه پیش
1

نگذاشت که روی توافتدنظرما دیدی که چه ها کردبه ما چشم تر ما احوال دل سوخته کس سوخته داند ازشمع بپرسیدزسوزجگر ما. اللهم عجل لفریک الفرج


3 0
2 ماه پیش
0

دردنیابهتر ومحبوبتر ازکلمه محبت وصداقت چیزدیگری وجودنداردوکمال انسان دراین دو کلمه اتمام میشود. سعدیامردنکونام نمیردهرگز. مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند.


4 0
2 ماه پیش
1

نوبهاراست بدان کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمدبازتودرگل باشی درچمن هرورقی دفترحالی دگراست حیف باشدکه زیادهمه غافل باشی. من نگویم که کنون باکه نشین وچه بگوی وچه بنوش خود دانی اگر زیرک وعاقل باشی!!!!!!!!!


6 0
3 ماه پیش
0

گفته بودم چوبیایی غم دل باتوبگویم چه بگویم که غم ازدل برودچون توبیائی!! اللهم عجل لولیک الفرج.


2 0
3 ماه پیش
0

ارزش وثواب بوسیدن دست وپای پدرو مادر کمترازثواب سجده نیست. -------------------------------------------------- درتجملات دنیوی غرق نشویم آنانکه خدای روی زمین ماهستند بیشترقدربدانیم واگررفته اندبااعمالی نیک خاطرشان را زنده نگه داریم.


2 0
3 ماه پیش
0

الا بذکرالله تطمئن القلوب قطعآ یادخداآرام بخش دلهاست


3 0
3 ماه پیش
0

درهمه حال خدا راناظر در کارهای خود بدانید واز عقوبت ترسناک اعمال زشت بترسید.


5 3
3 ماه پیش
0

الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بندگانش کافی نیست؟!!!!!


4 0
4 ماه پیش
0

بهترین عمل نزد خداوند نیکی کردن به پدر ومادر خویش در وقت پیری است.


5 0
4 ماه پیش
0