رهرو آن نیست گهی تند وگهی کند رود رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.

قرآن کریم؛ ... و أقصُد فی مَشیِکَ... در راه رفتن و طی طریق خود میانه‌رو باش...


0