اعیاد شعبانیه بر وجود دوستان وهمراهان عزیز مبارک وعزیزباد با امید دوری بلا وشفای عاجل تمامی مریضان التماس دعا