نگذاشت که روی توافتدنظرما دیدی که چه ها کردبه ما چشم تر ما احوال دل سوخته کس سوخته داند ازشمع بپرسیدزسوزجگر ما. اللهم عجل لفریک الفرج