آدمی را آدمیت لازم است بهشت را به بها میدن نه به بهانه پس انسانیت را به ارزش آدمیت میدن نه به نمایه!!!!!