دردنیابهتر ومحبوبتر ازکلمه محبت وصداقت چیزدیگری وجودنداردوکمال انسان دراین دو کلمه اتمام میشود. سعدیامردنکونام نمیردهرگز. مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند.

إنَّ ألمُصَّدِقینِ و ألمُصَّدِقاتِ ... لَهُم أجرٌ کریمٌ... همانا زنان و مردان راستگوی ... پاداش کریمانه‌ای خواهند داشت...


2