رضا نوروزی جوینانی
کارشناسی ارشد تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
امتیاز : 176

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس حتما از پی هر دشواری آسانی است. حتما از پی هر دشواری آسانی است. (دو بار گفته تا ته دل آدم قرص بشه و آروم بگیره).


1 1
7 ساعت پیش
0

شاه نعمت ألله؛ ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. صد درددل به گوشه‌ی چشمی دوا کنیم. در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه‌ی معنی چه‌ها کنیم. پاسخ حافظ به او؛ آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه‌ی چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه‌ی غیبم دوا کنند.


0 0
13 ساعت پیش
0

هفت عامل زیاد ‌شدن روزی درقرآن کریم؛ - دعا/أدعونی أستجب لکم - شکر/لئن شکرتم لأزیدنکم - إزدواج/إنکحوا ... یغنهم ألله - إنفاق/ما أنفقتم ... فهو یخلفه - تلاش/لیس للإنسان إلا ما سعی - توکل/من یتوکل علی ألله فهو حسبه - نماز/لیقیموا ألصلاة .. وأرزقهم من ألثمرات - تقوا/من یتق ألله ... یرزقه من حیث لایحتسب


6 0
2 روز پیش
3

آرام باش... توکل کن... تفکر کن... سپس آستینها رو بالا بزن... خواهی دید که خدا قبل از تو دست به کار شده است...


13 5
4 روز پیش
4

سیمای زن در قرآن کریم؛ - آرامش‌بخش‌/لتسکُنوا إلیها/. - مهربان/جعلَ بینکُم مودّةً/. - رحمت برای خانواده/جعلَ بینکُم رحمةً/. - مشمول رزق خاص خداوند/وجدَ عندها رزقاً/. - برگزیده‌ی خاص خداوند/إصطفاکِ/. - مستحق رفتار کاملا پسندیده/عاشروهنّ بألمعروف/. (إدامه در کامنت)...


5 5
5 روز پیش
3

نماز أهل بهشت در قرآن؛ - همیشه أهل نمازند؛ علی صلاتِهم دآئمون. - نماز را با توجه می‌خوانند؛ فی صلاتِهم خاشعون. - أول وقت نماز می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصلواتِ و ألصلوةِ ألوُسطی. - و مراقب هستند که نماز را با گناه خراب نکنند؛ علی صلاتهم یحافظون.


6 4
6 روز پیش
0

نماز أهل جهنم در قرآن کریم؛ - یا نماز نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - یا گاهی نماز می‌خوانند؛ ألذین هم عن صلاتِهم ساهون. - و یا بد نماز می‌خوانند؛ خلفٌ أضاعوا ألصلوة... فیَلقون غیّاً.


4 5
6 روز پیش
0

/خدا دنیا رابرای إنسان آفرید/هوألذی خَلق لكم مافي ألأرض جمیعا/ /إنسان رابرای عبادت آفرید/ماخَلقتُ ألجنَ وألإنسَ إِلاليعبُدونی/ /عبادت رابرای رسیدن به تقواقرارداد/أعبُدوا رَبكم...لَعلَّكم تَتقون/ /وتقوارا راه رسیدن به رستگاری قرارداد/فاتَّقوا ألله...لَعلَّكم تُفلحون/ پس هدف‌ خلقت=رستگاری‌ إنسان


5 0
1 هفته پیش
0

عارفی را پرسیدند زندگی به ''جبر'' است یا به ''إختیار"؟ پاسخ داد؛ امروز را به ''إختیار'' است تا چه بکارم، أما فردا ''جبر'' است. چرا که فردا به ''إجبار'' باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به ''إختیار'' کاشته‌ام.


8 0
1 هفته پیش
0

یونگ؛ نمی‌شود صفتی را که در خود نداریم در دیگری تشخیص دهیم. اگر فردی را خودخواه می‌دانید، مطمئنا شما هم می‌توانید خودخواه باشید. "مولانا" در فیه‌مافیه؛ اگر در برادر خود عیب می‌بینی، آن عیب در توست که در او می‌بینی. عالَم چو آیینه‌ایست که نقش خود را در آن می‌بینی. آنچه از او می‌رنجی، از خود می‌رنجی.


6 0
2 هفته پیش
1

اگر قوانین خدا رو بشکونی، جهنم خواهی رفت. اگر قوانین بشر رو بشکونی، زندان خواهی رفت. أما اگر قوانین فیزیک رو بشکونی، میری سوئد برای دریافت جایزه‌ی نوبل.


11 7
3 هفته پیش
6