کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم قرض دادن مال را زیاد می‌کند و برکت می‌دهد و سبب آمرزش است. (6 بار)

بورسیه کارشناسی أرشد دو جانبه، فرهنگ مسلمانان، دانشگاه آقاخان انگلستان و دانشگاه کلمبیا آمریکا.

غلط ننویسیم ← صحیح بنویسیم؛ ذغال ← زغال بلیط ← بلیت لشگر ← لشکر مهابا ← محابا أطراق ← أتراق پلمپ ← پلمب طپش ← تپش مابه‌إزا ← مابإزا توفان ← طوفان متنابه ← معتنابه بیاندازد ← بیندازد علاقمند ← علاقه‌مند زیباشناسی ← زیبایی‌شناسی

قرآن کریم - هر کار دلت خواست نکن. (7 بار) - هر کار خدا و رسول گفت بکن. (5 بار)

قرآن کریم 12 چیز در قرآن کریم بزرگ (عظیم) شمرده شده است؛ - خود خداوند - قدرت خداوند - إمام علی - إمام حسین - زلزله‌ی قیامت - روز قیامت - قرآن کریم - أخلاق پیامبر أکرم - بهشت خداوند - پاداش خداوند - شرک به خداوند - عذاب خداوند

آکوئینی به کشیشها فلسفه می‌آموخت. روزی گفت؛ فرد عاقل حرف محال را قبول نمی‌کند ... ناگهان کشیشی به آسمان إشاره کرد و گفت؛ گاو را در آسمان ببینید ... آکوئینی برخاست تا ببیند ... - کشیش؛ شما چه فیلسوفی هستید که به أمر محال توجه کردید؟ - آکوئینی؛ پرواز گاو در آسمان محال است، ولی دروغ از کشیش محال‌تر.

قرآن کریم نماز بهشتیان؛ - همیشه می‌خوانند؛ صلاتِهم دآئمون. - با توجه می‌خوانند؛ صلاتِهم خاشعون. - با گناه خراب نمی‌کنند؛ صلاتِهم یُحافِظون. - أول وقت می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصَلَوات. نماز جهنمیان؛ - بد می‌خوانند؛ أضاعوا ألصلوة. - نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - گاهی می‌خوانند؛ صلاتِهم ساهون.

بورسیه‌ی کارشناسی أرشد و دکتری، رشته‌های مختلف تاریخ، دانشگاه مرکزی اروپا، اتریش.

قرآن کریم سلام ( 42 بار) - نام بهشت است. (3 بار) لَهُم دارُألسَلام ... - نام خداوند است. ألسَلامُ ألمؤمِنُ ألمُهَیمِن. - مسیری صحیح است. (6 بار) سُبُلَ ألسَلام ... - دستور خداوند است. (18 بار) فَقُل سَلامٌ عَلیکُم ... - مکالمه‌ی بهشتیان است. (14 بار) تَحیَّتَهُم فیها سَلام ...