کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

فراخوان کنفرانس، پناهجویی در إسلام، دانشگاه میشیگان آمریکا

قرآن کریم خدا از آنان راضی می‌باشد (رَضی أللهُ عنهم ...) 5 بار؛ - دشمنی با دشمنان خدا - إیمان و عمل صالح - حمایت از حق - خیر به مردم - راستگویی

موقعیت شغلی استادیار، مطالعات إسلامی، دانشگاه روچستر آمریکا

موقعیت شغلی فوق دکتری، إلهیات إسلامی، دانشگاه هومبولت آلمان.

فراخوان مقاله، هیولا و کابوس در هنر إسلامی، انجمن رنسانس آمریکا.

ای مالک حاکم شهری شدی که قبل تو حاکم زیاد دیده. نیکوکاریِ حاکم از آنچه خدا بر زبان مردم جاری کرده فهم شود. خدا کفایت أمور مردم را از تو خواسته و در بوته‌ی آزمایشی. آنکه به مردم ستم کند، خدا خصم او شود و او در کمین ستمکاران است. جامعترین کارهایت بایدرضایت مردم باشد. مردم ستون دین‌اند. علی علیه‌ألسلام

قرآن کریم کُلوا و ... (بخورید و ...) 8 بار: - ... عمل صالح انجام دهید. - ... با شیطان قدم نزنید. - ... فساد در زمین نکنید. - ... به فقرآء هم بدهید. - ... تقوا داشته باشید. - ... سرپیچی نکنید. - ... إسراف نکنید. - ... شکر کنید.

چند دانشگاه آمریکا که بدون مدرک زبان پذیرش دارند؛ University of Colorado California State University Drexel University State University of New York University of Arkansas University of Dayton University of New Orleans University of Delaware University of Missouri University of North Texas

قرآن کریم ضرب‌ألمثل (مَثَلُ ألَّذینَ ... ) 4 بار: - امید به غیر خدا "مانند" تکیه به لانه‌ی عنکبوت است. - أعمال کافران "مانند" خاک بر روی سنگ، ناپایدار است. - هزینه در راه خدا "مانند" کاشتن یک دانه گندم است که 700 برابر می‌شود. - خواندن کتاب خدا و عمل نکردن به آن، "مانند" خری است که بارش کتاب است.

قرآن کریم من شما را نصیحت می‌کنم (یَعِظُکُم - 5 بار): - به نزدیکان خود محبت و بخشش کنید. - حق همسر را أدا کرده و آزارش ندهید. - بدون شاهد به کسی تهمت نزنید. - أمانت را به صاحبش بدهید. - از کار ناپسند دور باشید. - عادل باشید.