کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

غلط ننویسیم ← صحیح بنویسیم؛ ذغال ← زغال بلیط ← بلیت لشگر ← لشکر مهابا ← محابا أطراق ← أتراق پلمپ ← پلمب طپش ← تپش مابه‌إزا ← مابإزا توفان ← طوفان متنابه ← معتنابه بیاندازد ← بیندازد علاقمند ← علاقه‌مند زیباشناسی ← زیبایی‌شناسی

قرآن کریم - هر کار دلت خواست نکن. (7 بار) - هر کار خدا و رسول گفت بکن. (5 بار)

قرآن کریم 12 چیز در قرآن کریم بزرگ (عظیم) شمرده شده است؛ - خود خداوند - قدرت خداوند - إمام علی - إمام حسین - زلزله‌ی قیامت - روز قیامت - قرآن کریم - أخلاق پیامبر أکرم - بهشت خداوند - پاداش خداوند - شرک به خداوند - عذاب خداوند

آکوئینی به کشیشها فلسفه می‌آموخت. روزی گفت؛ فرد عاقل حرف محال را قبول نمی‌کند ... ناگهان کشیشی به آسمان إشاره کرد و گفت؛ گاو را در آسمان ببینید ... آکوئینی برخاست تا ببیند ... - کشیش؛ شما چه فیلسوفی هستید که به أمر محال توجه کردید؟ - آکوئینی؛ پرواز گاو در آسمان محال است، ولی دروغ از کشیش محال‌تر.

قرآن کریم نماز بهشتیان؛ - همیشه می‌خوانند؛ صلاتِهم دآئمون. - با توجه می‌خوانند؛ صلاتِهم خاشعون. - با گناه خراب نمی‌کنند؛ صلاتِهم یُحافِظون. - أول وقت می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصَلَوات. نماز جهنمیان؛ - بد می‌خوانند؛ أضاعوا ألصلوة. - نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - گاهی می‌خوانند؛ صلاتِهم ساهون.

بورسیه‌ی کارشناسی أرشد و دکتری، رشته‌های مختلف تاریخ، دانشگاه مرکزی اروپا، اتریش.

قرآن کریم سلام ( 42 بار) - نام بهشت است. (3 بار) لَهُم دارُألسَلام ... - نام خداوند است. ألسَلامُ ألمؤمِنُ ألمُهَیمِن. - مسیری صحیح است. (6 بار) سُبُلَ ألسَلام ... - دستور خداوند است. (18 بار) فَقُل سَلامٌ عَلیکُم ... - مکالمه‌ی بهشتیان است. (14 بار) تَحیَّتَهُم فیها سَلام ...

بورسیه دکتری، برده‌داری در جهان پارسی، دانشگاه سنت‌اندروز، اسکاتلند.

دوستان سلام ... روز سه‌شنبه (16 دی)، رأس ساعت 10:46 به افق تهران، از لحاظ نجومی ساعت بسیار خوبی هست برای دعا کردن برای هرگونه حاجتی. ألبته از یک ربع قبل تا یک ربع بعد نیز خوب هست، أما ساعت ذکر شده اوج قدرت هست. هر دعایی می‌توان خواند.