کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

"ما کمبود برق نداریم، مشکل مصرف مردمه" ... - مدرسه تعطیل، دانشگاه تعطیل، مراکز خدماتی رفاهی تا 8 شب، إدارات نیمه تعطیل ... #نشتی_برق

بورس تحصیلی تبادل دانشجو إتحادیه‌ی اروپا، (اراسموس پلاس) همه‌ی رشته‌ها، 4 دانشگاه اسپانیا.

قرآن کریم من شما را نصیحت می‌کنم (2 بار): - حق همسر را داده و آزارش ندهید. - هرگز به بانوان تهمت نزنید.

قرآن کریم من شما را دستور می‌دهم (2 بار): - أمانت را به صاحبش برگردانید. - عادل و نیکوکار باشید و به نزدیکان خود بخشش داشته و از منکر پرهیز کنید.

رسول أکرم صلّی ألله علیه و آله و سلّم: 9 چیز از مسلمانان برداشته شده است و تکلیف و بازخواستی ندارند: - حسادت، - خطا کردن، - فال بد زدن، - مجبور کردن، - فراموش کردن، - آنچه را که نمی‌دانند، - آنچه را که إضطرار است، - آنچه را که توانایی ندارند، - و وسوسه‌ی فکری در آفرینش.

قرآن کریم خداوند متعال: سلام و درود من بر پیامبر و خاندانش، صابران و مؤمنان. درود خداوند یعنی؛ - هدایت به نور. - پاداش ارزشمند. - إحترام فرشتگان. - رحمت و لطف خاص.

دوستان سلام ... روز جمعه (3 بهمن)، رأس ساعت 11:13 به افق تهران، از لحاظ نجومی ساعت بسیار خوبی هست برای دعا کردن برای هرگونه حاجتی. ألبته از یک ربع قبل تا یک ربع بعد نیز خوب هست، أما ساعت ذکر شده اوج قدرت هست. هر دعایی می‌توان خواند.

آنکس که ملتزم به واجبات و نه بیشتر است، زاهدترین مردم است و خداوند را آنگونه که دستور داده شده است، عبادت کرده است و خداوند بر خود واجب کرده است هر آنچه را که بنده خواهد عطا کند. إمام علی علیه‌ألسلام؛ زاهدترین مردم کسی است که واجبات را برپا دارد ... و هر کس از خداوند درخواست نماید، عطایش می‌کند ...

ختم سوره‌ی مبارکه‌ی واقعه که بسیار مجرب و عالی برای وسعت رزق در هر زمینه‌ای است که تخلف ندارد. (أعم از معنویت، تحصیل، شغل، إزدواج، خرید، فروش و غیرهم) ...