آفرین محمدحسینی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
امتیاز : 158.5

آدمیزاد به امید زنده است.


10 0
1 هفته پیش
2

تا ریشه در آب است، امید ثمری هست.


6 0
3 هفته پیش
0