کارشناسی ارشد
مهندسی معماری منظر
دانشگاه آزاد اسلامی