قرآن کریم ... یَقولونَ ما وَعَدَنا أللُه و رَسولُهَ إلا غُروراٌ ... ... چنین می‌گویند که خدا و پيامبرش جز وعده‌‏هاى دروغين به ما نداده‌‏اند ...


1