این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم