Loading...
دانشنامه

نحوه‌ی إجرای خسارت "تأخیر تأدیه".

  1. خسارت "تأخیر تأدیه" از چه زمانی و چگونه قابل محاسبه و وصول است؟ 

آیا کسی که در سررسید از رسیدن به حقش منع شده باشد (به اینکه مطالبه نکرده باشد)، می‌تواند إدعا کند؟ 

حقوق حقوق خصوصی تأخیر تأدیه خسارت

باسلام . خسارت تادیه برحسب موضوع و ریشه بدهی تفاوت دارد. در صورتیکه جنبه ربای قرضی یا ربای معامله ای نداشته باشد و  اثبات فریب، طلبکار می تواند شکوائیه (کیفری) یا دادخواست دیگری(حقوقی)مبنی بر فریبکاری و تاخیر تادیه به مرجع ذیصلاح ارائه کند و باید فریبکاری را با ادله اثبات کند. امکان مطالبه خسارات تادیه در قالب شرط ضمن عقد براساس  ماده 522 ق . آ. د نافذ است. 

ماده304 قانون تجارت و ماده 515 (تبصره 2)  و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 10 ق. م  و قانون چک و نیز نظرات مشورتی شورای نگهبان و فتاوای آیات عظام را مطالعه بفرمائید. علی ایحال در شرایط فعلی اقتصادی که کاهش ارزش پول رو به تزاید است می توان ازباب قاعده لاضرر و لااضرار خسارت ناشی از تاخیر تادیه را مطالبه کرد. 


0

سلام:

در سوال گفته شده نحوه اجرای "خسارت تادیه" پس میتواند ادعا کند و طلب احقاق حق کند و طلب وصول حق کند.


0

سلام 

بله


0

با عرض سلام و احترام

 

مبداء محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن بطور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تاٌخير تاٌديه را پيدا مي کند.

مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه ي اين نظر است.
« خسارت تاٌخير تاٌديه مبلغ اصلي برات که به واسطه ي عدم تاٌديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخير تاٌديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه ي دعوي محسوب مي شود»
چنانچه با اندک مسامحه اي اعتراض و اقامه ي دعوي را مطالبه بناميم، در اين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بود. چه اينکه قبل از اعتراض عدم تاٌديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي دهد.
عده اي از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج ( موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ) مي باتشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد .
در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه ي معمول محاکم نيز  در خصوص پرداخت خسارت تاخير تاديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه ي خواهان است.


0

1-با توجه به ذيل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه بلا اشکال است.
2-نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مطالبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه ي شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخير تاٌديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.
3-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه و رويه ي عملي محاکم در مورد اوراق تجاري ، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از تاريخ سررسيد سند مي باشد.
4-هر چند ماده ي 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ي خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و به نوعي به اجمال برگذار نموده است اما به نظر مي رسد در حال حاضر نظريه ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است چه اينکه :

-رويه ي اکثر محاکم تمايل به اين مبنا است.
-ماده 522 آ.د.م داراي قيودي است که يکي از آنها «تمکن مديون» ميباشد . بنظر ميرسد با آوردن اين قيد قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مديون تحميل کند. واين نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامين ميگردد.
-ممکن است بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، خسارت هنگفتي را به بدهکار تحميل نمايند.
-در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است در حاليکه طلبکار هميشه مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.


0

سلام

امکان پذیر است


0

باسلام واحترام

استادعزیز امکان پذیر می باشد


0

با تشکر از همگی... 

ظاهرا وفق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، اگر در سررسید مطالبه نکرده باشد دیگر نمی‌تواند... سؤال اینجاست که اگر طلبکار را فریب داده و او در سررسید مطالبه نکرده باشد تکلیف جیست؟ 


0

خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.

یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌ دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.


0

سلام

بله کاملا امکان پذیر است


0

سلام

بله کاملا امکان پذیر است


0

سلام سوال خوبی بود استفاده کردیم.


0

سلام سوال خوبی بود استفاده کردیم.


0

بله امکان پذیر است 


0

سلام امکانپذیر هست رفتم خوندم براتون

از لحاظ حقوق مدنی ، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده شود.(ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت)


0
برای ارسال پاسخ شوید.