کارشناسی ارشد
کارآفرینی
دانشگاه تهران

زیاد بودن شرکت های سهامی خاص

براساس قانون تجارت علت زیاد بودن تعداد شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت های با مسوولیت محدود چیست؟

کارآفرینی کسب و کار حقوق بازرگانی مدیریت بازرگانی

نه نگران بهشتم، نه جهنم هم خنده های مادرم را دیده ام هم گریه هایش را