Loading...
کارشناسی ارشد
آموزش زبان فرانسه
دانشگاه تهران

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخسپیدی و خورشید دمید گفت با اینهمه از سابقه نومید نشو

وقتی برای اولین بار موجودات زنده ریزی زیر میکروسکوپ دیدند نمی دانستند تمام موجودات زنده با اینموجودات زنده میکروسکوپی یک منشأ مشترک دارند که نامش کروموزوم است در واقع کروموزوم یا همان DNA همان مولکول زندگی است . همه موجودات زنده با تعداد ژنهایی که بر روی این کروموزوم ها دارند مشخص میشوند .

پای استدلالیان چوبین بود ، پای چوبین سخت بی تمکین بود : مولوی

کودک درون همیشه با ماست اما بسیاری از مواقع از آن اطلاعی نداریم

لویی پاستور به نصف اکتشافاتش موقعی دست یافت که بر اثر سکته مغزی یک نیمکره مغزش از کار افتاده بود.