Loading...
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - سیستمهای قدرت
دانشگاه شهید بهشتی

شاعر میگه : برگ گل با آن لطافت اب ازگل (گلو لای ) میخورد غصه ی بیهوده راه کی مرد عاقل میخورد

من فقد با تو حالم خوبه ----------------------------------------- بهترین روز که باهم یکی شدیم تاریخ 4/8/1395

چه زیبا گفت : عزیزانم را نه در قلبم دوست میدارم نه در ذهنم چون ممکن است قلبم از حرکت بیفتد و ذهنم دچار فراموشی شود دوستانم را با روحم عشقم را باروحم دوست میدارم چون نه فراموش میکند و نه ازحرکت می افتد ********************** به همین روال من با همه چی قلب روح و ذهن دوست میدارم

نگرانم که به تو هدیه کنم شعرم را ... و توبه دیگری واگذاری ایییوااااییی... ولش کن اصلا.....

خیال کردم که عاشق گشته و در من نظر دارد کجا ایینه از چیزی که میبیند خبر دارد

یکی از بهترین کارهایی میتوانید در علم و زندگی موفق باشید داشتن نظم و هدف والاست و تلاشش فراوان برای اون بکوشید