غلامرضا تیزفهم فرد
دکتری تخصصی مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 191.5