کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم و چه بسا شما از چيزى كراهت داريد درحالى كه خير عظيمى ﺑﺮﺍى شما در آنست.

قل الحق و لو كان مُرّاً حق را بگو اگرچه تلخ باشد.

اولىٰ الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة بهترين مردم ﺑﺮﺍى بخشش كردن، قادرترين آنها ﺑﺮﺍى مجازات اند.