کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

هر کجا فقر تمجید و داشتن سرمایه و پول تقبیح شد، شکم‌ها را هدف نگرفته‌اند، تفکر و آگاهی و مغزها را نشانه گرفته‌اند... چیزی که با فقر یکجا جمع نمی‌شود، آگاهی است.

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا بنیاد مکن تو حیله و دستانرا تو غره بدان مشو که می مینخوری صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا رباعيات خيام

طلب كردم ز دانايى يكى پند مرا فرمود با نادان مپيوند

١٦ آذر روز دانشجو ، روز حق خواهی و استبدادستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید. بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این را کسی در یابد که او را مشامی باشد.(فیه ما فیه)

بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید. بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این را کسی در یابد که او را مشامی باشد.(فیه ما فیه)

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید*معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار*در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بیصورت معشوق ببینید*هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید​

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند! الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید.