کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

بارى كه ره دوست همان خانهء قبل است صد حيف كه اينگونه شما سوى حجازيد

ژورنال تحول آفرین (TJ) یک ژورنال اشتراکی یا ترکیبی است که متعهد شده است به طور کامل به OA منتقل شود - نویسندگان می توانند بین OA طلایی یا انتشار اشتراك ، براساس ترجیحات ، نیازهای تأمین كننده یا م institutionalسسات خود و در دسترس بودن بودجه APC ، انتخاب كنند.

آری؛ "بعضی ها، آنقدر به دیگران وفا دارند که به خود خیانت می کنند. " ! ( گارسیا مارکز )

افراد موفق‌ قبلا و در طول زندگی خود چندبار شکست خورده اند؛ تا زمين نخوريد، راه رفتن را نمى آموزيد.

ای معلّم ... ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس "روزت مبارک معلّم عزیزم"

خوشبختی یک نت موسیقی مجزا و منفک نیست، شادی دو نت موسیقی است که هریک به‌ سویِ دیگری پر می‌کشند. بدبختی زمانی است که صدای ناهنجاری به‌ گوش می‌رسد چون نت شما با نت طرف مقابل، هماهنگ نیست. بدترین نوع جدایی بین آدم‌ها، همین است، چیزِ دیگری نیست، تفاوت ضرباهنگ آن‌ها #کریستین_بوبن

نوروز رسيد و خرمى گشت پدبد در جسم جهان دميده شد روح جديد اى دوست مبارك به تو اين عيد سعيد هر روز تو فرخنده و مسعود چو عيد

ﺧﺪﺍﻳﺎ ! ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﻡﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ . ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢﻧﻜﻦ.....

دو سوره در قرآن ، با کلمه "وَيل" شروع شده ، "ويل" يکی از شديدترين تهديد‌های قرآن است ! و آن دو آيه اين‌ها هستند : ۞ ويل للمطففين ۞ وای بر کم فروشان ... ۞ ويل لکل همزه لمزه ۞ وای بر عيب جويان طعنه زننده ... اولی در مورد مال مردم ؛ و دومی در مورد آبروی مردم ! مراقب هر دو باشيم ...

پیامبر گرامی فرمود: «دو گروه از امّت من هستند که اگر آنها درست شوند امّتم درست می شود و اگر آنها فاسد گردند امّتم فاسد می گردد. پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمود: فقیهان و زمام داران..