کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

پیامبر گرامی فرمود: «دو گروه از امّت من هستند که اگر آنها درست شوند امّتم درست می شود و اگر آنها فاسد گردند امّتم فاسد می گردد. پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمود: فقیهان و زمام داران..

پیامبر گرامی فرمود: « صِنفانِ مِن اُمَّتی إذا صَلُحا صَلُحَت اُمَّتی ، و إذا فَسَدا فَسَدَت اُمَّتی ، قیلَ : یا رسولَ اللّه ِ و مَن هُما ؟ قالَ : الفُقَهاءُ و الاُمَراءُ .»

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

هر کجا فقر تمجید و داشتن سرمایه و پول تقبیح شد، شکم‌ها را هدف نگرفته‌اند، تفکر و آگاهی و مغزها را نشانه گرفته‌اند... چیزی که با فقر یکجا جمع نمی‌شود، آگاهی است.

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا بنیاد مکن تو حیله و دستانرا تو غره بدان مشو که می مینخوری صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا رباعيات خيام

طلب كردم ز دانايى يكى پند مرا فرمود با نادان مپيوند

١٦ آذر روز دانشجو ، روز حق خواهی و استبدادستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید. بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این را کسی در یابد که او را مشامی باشد.(فیه ما فیه)

بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید. بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این را کسی در یابد که او را مشامی باشد.(فیه ما فیه)