کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران

پس از فراموش شدن شیرینی ارزان قیمت ، تلخی کیفیت پایین تا مدت ها در خاطر می ماند - (( آنون ))

اشتراک خودرو - همسفری دانشجویی

به نظر شما راه اندازی سیستم اشتراک خودرو و همسفری دانشجویان توجیه عملکردی دارد؟

برنامه ریزی شهری

وقتی برنده میشوی ، نیازی به توضیح نداری وقتی بازنده میشی ، چیزی برای توضیح دادن نداری

اگر رویای خود را نسازید ........ یک نفر شما را برای ساخت رویاهایش استخدام می کند.....

تجربه به من ثابت کرده که کسی نیست در 24 ساعت دست کم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود و عاقل و خوشبخت کسی است که نگذارد این مدت زمان افزایش یابد (( بنجامین فرانکلین ))

هیچ چیز غیرممکن نیست مگر آنکه ما آن را غیرممکن کنیم

حسد و کینه در سلب آسایش بیشتر از هر چیز موثر است امام علی (ع)

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد (( ناپئون بناپارت ))

آفتاب به گیاهی نور می بخشد که سر از خاک بیرون آورده باشد (( تولستوی ))