اشکال زندگی واقعی اینه که توی صحنه های حساس موسیقی نداره.......

صدای کفگیر ته قابلمه جهت شکار ته دیگ، چیه پس!


2