پس از فراموش شدن شیرینی ارزان قیمت ، تلخی کیفیت پایین تا مدت ها در خاطر می ماند - (( آنون ))