می توان شگفت انگیز ترین مکان دنیا را تصور ، خلق ، طراحی و اجرا کنید ......ولی برای تبدیل این تصور به واقعیت به مردم نیاز است (( والت دیزنی ))