کودک درون همیشه با ماست اما بسیاری از مواقع از آن اطلاعی نداریم