Loading...

وقتی برای اولین بار موجودات زنده ریزی زیر میکروسکوپ دیدند نمی دانستند تمام موجودات زنده با اینموجودات زنده میکروسکوپی یک منشأ مشترک دارند که نامش کروموزوم است در واقع کروموزوم یا همان DNA همان مولکول زندگی است . همه موجودات زنده با تعداد ژنهایی که بر روی این کروموزوم ها دارند مشخص میشوند .