Loading...

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخسپیدی و خورشید دمید گفت با اینهمه از سابقه نومید نشو