کارشناسی ارشد
آموزش زبان فرانسه
دانشگاه تهران

یادگیری از طریق فضای مجازی به جای فضای حقیقی همواره و هر زمان

آسایش دو گیتی معنای این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا