نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری http://conf.antimarketing.ir/