http://eli12345.persiangig.com/document/SpssRef.pdf/download

بعلاوه دو فایل آموزشی بصورت PDF و Power Point در لینک زیر قابل استفاده برای یادگیری SPSS خواهد بود.

http://eli12345.persiangig.com/document/spss%20training.pdf/download

http://eli12345.persiangig.com/document/SPSS.ppt/download