حسین سیدزاده
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه صنعتی اصفهان
امتیاز : 260.75