کارشناسی ارشد
آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی شهری
دانشگاه تهران