مهدی صالح آبادی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود
امتیاز : 138