Loading...
کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
دانشگاه سمنان

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم ... سال جدید امیدوارم برای همه سالی متفاوت تر و به تبعات آن پررنگ تر از سال های قبل در عمرتان باشد .

انسان موجود عجیبی است! اگر به او بگویید در آسمان خدا یکصدمیلیاردو نهصدو نودونه ستاره وجود دارد, بی چون و چرا می پذیرد. ام اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند رنگی نشوید, بی درنگ انگشت خود را به نیمکت می کشد تا مطمئن شود.

قرض دادن نمره؟

قرض دادن نمره! در مدارس چین برای کاهش سطح استرس دانش آموزان در مدارس,سیستم بانک نمره ای ساخته اندو دانش آموزان در صورت بد دادن امتحان از آن قرض میگیرند و بعدا جبران می کنند! به نظرتون از این روش به صورت علمی تر در کنکور استفاده شود باعث کاهش استرس دانش آموزان نمی شود؟

عمومی

کسی که چرایی زندگی را یافته, با هر چگونه ای خواهد ساخت. ``فردریش نیچه``

اگر یه چیزی هنوز ذهنتو درگیر کرده ارزشش رو داره که برای بدست اوردنش ریسک کنی.