Loading...

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم ... سال جدید امیدوارم برای همه سالی متفاوت تر و به تبعات آن پررنگ تر از سال های قبل در عمرتان باشد .