Loading...

انسان موجود عجیبی است! اگر به او بگویید در آسمان خدا یکصدمیلیاردو نهصدو نودونه ستاره وجود دارد, بی چون و چرا می پذیرد. ام اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند رنگی نشوید, بی درنگ انگشت خود را به نیمکت می کشد تا مطمئن شود.

سلام اگر به انسان بگویند که از فاصله دور در یک پارک یکصدمیلیاردو نهصدو نودونه صندلی رنگی وجود دارد نمیتواند باور کند که همه آنها رنگی باشد. بهتر است من از درس خودم که شیمی است به شما بگویم در جهان هیچ پروتونی H+ یاh3o+ نداریم چون نسبت بار به جرمش زیاد است اما پدیده های علمی چون اسید و باز بدون پروتون نمیتوان توضیح دهیم. نتیجه : ندیدن با دانستن فرق میکند.


2

باسلام و احترام اگر بدون چون و چرا یکصد میلیارد و نهصد و نود و نه ستاره را می پذیرد در واقع به دانشمندان این علم اعتماد میکند و می پذیرد همچنانکه شما به دانشمندان رشته خودتان اعتماد می کنید علوم رشته خودتان را بدون چون و چرا می پذیرید و مدرک می گیرید و درآینده همین ها را خود شما در کسوت استادی یا دانشمندی در رشته عمران به دیگران آموزش می دهید در مورد نیمکت فرمودید کسی دست نمی کشد تا مطمئن شود جسارتا درست نیست همچنانکه به محض دیدن تابلوی پارک ممنوع، دور زدن ممنوع و ....... اکثر انسانها خلافش عمل نمیکنند به همون تابلو اعتماد میکنند رفتار اقلیت رو هیچگاه نباید مبنای قضاوت قرار داد و نباید به به همه تعمیم داد


3

هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم انسان بی درنگ دست بر رنگ می‌کشد. مگر انسان احمق یا انسانی که می‌خواهد تست کند که آیا از زمانی که آن را نوشتند، آیا صندلی خشک شده است یا نه


1