مدرس
زبانشناسی همگانی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

حضرت علی علیه السلام: میوه عقل، مدارا کردن با مردم است. با توجه به شرایط امروز جامعه و ترس از بیماری کرونا، اگر مشاهده می کنیم که دیگران در برخورد با ما جانب احتیاط را رعایت می کنند، از آنها دلخور نشویم . انشا الله پس از ریشه کنی سریع این بیماری، فرصت برای جبران همه این ملاحظه کاری ها وجود دارد.

Don't forget to tell yourself positive things daily! You must love yourself internally to glow externally.

کتاب جدید David Adger با نام Language Unlimited‌ از طریق تارنمای ذیل قابل دریافت است. https://b-ok.org/book/5259716/0c1d7a. در این کتاب ایشان به نقش نحو زبان در ایجاد امکان تفکر بی نهایت در انسان برای ایجاد مفاهیم می پردازد.

سلام. راجع به نحوه اخذ تخفیف از فروشگاه افق کوروش لطفا اطلاع رسانی کنید

Asymmetric Move in Persian Language - حرکت سازه ها در جملات مجهول زبان فارسی

 در بحث حرکت سازه ها  در جمله مجهول، خانم سیتکو (2005) این بحث را مطرح نمود که در نحو زبان علاوه بر فرایندهای ادغام، حرکت و برچسب دهی نا متقارن ما شاهد وجود فرآیندهای مشابه از نوع متقارن نیز هستیم. در مبحث حرکت متقارن، ایشان مثال جملات مجهول سه ظرفیتی در زبان انگلیسی را مطرح می کند که در آن امکان حرکت مفعول مستقیم و غیر مستقیم در جمله وجود دارد و حرکت هر کدام از آنها  به یک اندازه محتمل است:

1. Ali gave the apple to Zahra?

a. To whom the apple was given?

b. What was given to Zahra?

در هر دو جمله a و b حرکت هر کدام سازه های مفعول مستقیم و غیر مستقیم در جمله مجهول میسر است و در خوانش نهایی جمله بی تاثیر است زیرا هر دو جمله مجهول هستند. این امکان یکسان برای حرکت هر یک از سازه ها با نام حرکت متقارن شناخته می شود. 

نمونه این مثال در زبان فارسی در جمله شماره دو ذکر شده است:

2. علی یک سیب به زهرا داد.

الف. چه چیزی به زهرا داده شد؟

ب. به چه شخصی یک سیب داده شد؟

هر دو جمله الف و ب مجهول هستند و حرکت مفعول مستقیم و غیر مستقیم تاثیری در خوانش جمله ندارد.

سئوال اینجانب این است که آیا تا کنونی تحقیقی در زبان فارسی انجام شده است که در آن این موضوع برای سایر سازه های جمله  نیز سنجیده شده باشد؟

syntax زبان شناسی

جهت دسترسی به آخرین استخدام های اعلام شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد به آدرس اینترنتی ذیل وارد شوید: https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm