حضرت علی علیه السلام: میوه عقل، مدارا کردن با مردم است. با توجه به شرایط امروز جامعه و ترس از بیماری کرونا، اگر مشاهده می کنیم که دیگران در برخورد با ما جانب احتیاط را رعایت می کنند، از آنها دلخور نشویم . انشا الله پس از ریشه کنی سریع این بیماری، فرصت برای جبران همه این ملاحظه کاری ها وجود دارد.

خیلی بعید خواهد بود بشریت بتواند مناسبات انسانی ماقبل همه گیری کرونا را دوباره تجربه کند .گونه ی پرغروری که خود را اشرف موجودات و مالک تمام دنیا می دانست در مقابل یک گونه ی دیگر اینچنین ناتوان و درمانده شده است.


5

احسنت بر شما


0