کتاب جدید David Adger با نام Language Unlimited‌ از طریق تارنمای ذیل قابل دریافت است. https://b-ok.org/book/5259716/0c1d7a. در این کتاب ایشان به نقش نحو زبان در ایجاد امکان تفکر بی نهایت در انسان برای ایجاد مفاهیم می پردازد.