کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

Take an exam Give an exam این دو جمله برای فارسی زبانان بسیار گمراه کننده هست؛ Take an exam یعنی امتحان دادن و Give an exam یعنی امتحان گرفتن، دقیقا برعکس فارسی... دلیلش هم اینه که؛ معلم برگه‌‌ی امتحان را به دانش آموز "می‌دهد" و دانش‌آموز هم برگه را "می‌گیرد".

قرآن کریم برای حفظ آبروی دیگران ۹ کار را باید ترک کرد؛ -غیبت (لا یغتب...) -تمسخر (لایسخر...) -تجسس (لاتجسسوا) -تهمت (ألذین یرمون...) -عیب جویی (لاتلمزوا...) -حسادت (من شرّ ما حسد) -گمان بد (إنّ بعض ألظنّ إثما) -بخیل بودن (و یمنعون ألماعون) -ترویج عیب (یُحبّون أن تَشیعَ ألفاحشةَ)

قرآن کریم B=A C=A >>B=C -لاأسألُکم علیه أجراً إلا ألمودّةَ فی ألقُربی (مزدی ازشما نمی‌خواهم،مگر دوستی أهل بیت)B=A -لاأسألُکم علیه أجرا إن هو إلّا ذِکرَی لِلعالَمینَ (مزدی ازشما نمی‌خواهم،مگر پندی برای تمام عوالم)C=A -ألمَودّةَ فَی ألقُربی=ذِکرَی لِلعالَمینَ (دوستی أهل بیت=پندی برای تمام عوالم)B=C

عشقت رسد به فریاد، اَر خود بسان حافظ‌/قرآن ز بَر بخوانی، در چهارده روایت. - بعد از رسیدن به مقام حفظ قرآن، عشق خود را فریاد خواهی زد... - بعد از رسیدن به مقام حفظ قرآن، تنها عشق، تو را فریادرس است...

قرآن کریم: همواره بدی را با خوبی دفع کنید. (۶بار). - إذا خاطَبَهُم ألجاهِلون قالوا سَلاما. - یَدرَءونَ بَالحَسَنَةِ ألسَیئَةَ. ۲ بار - إدفَع بألتی هی أحسَن. ۲ بار - ما أنا باسطٍ یَدیَ لِأقتُلَکَ.

قرآن کریم ۳ جمله از شیطان؛ - من بهتر از آدمم (أنا خیرٌ منه). پس باید فروتن بود. - بندگان با إخلاصت را نمی‌توانم گول بزنم (إلّا عِبادَکَ منهُمُ ألمُخلَصینَ). پس باید إخلاص داشته باشیم. - نمی‌گذارم بندگانت شاکر باشند (و لاتَجِدُ أکثَرَهُم شاکِرین). پس باید شاکر باشیم.

مرحوم دکتر علی شریعتی همسر پوران شریعت رضوی؛ اگر إجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می‌زدم، همان جایی که ۲۲ سال پیش آذر شریعت رضوی در آتش بیداد سوخت، او را در پیش پای نیکسون قربانی کردند...

قرآن کریم: أولین خصوصیت مدیر، إحترام و توجه به نماز است. ألذین إن مَکَّنّاهُم فی ألأرضِ أقاموا ألصلوةَ. کسانیکه را که در زمین قدرت می‌بخشیم، نماز را حفظ و برپا می‌کنند.

رسول أکرم صلّی ألله علیه و آله و سلم: لَیسَ ألعِلمُ بِکِثرَةِ ألَتعلیمِ و ألتَعَلُّمِ بَل هو نورٌ یَقذِفِهُ أللهُ علی قلبِ مَن یشآءُ. علم با زیادت تعلیم و تعلم حاصل نمی‌گردد، بلکه آن نوری است که خداوند بر قلب آنکه إراده کند می‌تاباند.

۶ أدب إجتماعی زیبای قرآن کریم: -به هم سلام کنید.(قل سلام علیکم) -در حریم خصوصی دخالت نکنید. (لاتجسسوا) -صدای خود را بلند نکنید.(لاترفعوا أصواتَکم) -با مردم نیکو سخن بگویید. (قولوا للناس حسنا) -بدی را با خوبی دفع کنید. (إدفع بألتی هی أحسن) -علم رایاد بگیرید. (فاسئلوا أهل ألذکر إن کنتم لاتعلمون)