Loading...
کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
هر روز را با حس خوب و امتنان آغاز می کنم.می دانم که خداوند مرا شایسته زیستن قرار داده پس از این معجزه الهی بهترین استفاده را می کنم. امروز با تمام قوا تلاش می کنم تا خودم و اطرافیانم و هم وطنانم -حتی در حد اندک- احساس خوبی و شکر و امتنان را تجربه کنند و در دل آنها امید جوانه بزند. سپاسگزار از معجزه.