کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
کوروش کبیر دست هایی که کمک می کنند بهتر از دستانی هستند که دعا می کنند.
دوستان کتاب صوتی «چهارمیثاق» اثر دون میگوئل روییز رو پیشنهاد می کنم تهیه و گوش کنید. (اوایلش یه مقدار سنگینه اما به مرور قابل درک میشه و تاثیر خوبی در نگاه و طرز زندگی مون میذاره.) صدا و طرز بیان گوینده «آقای نیما رئیسی» هم کمک بزرگی به جذابیت مطالبش کرده و از شنیدنش لذت خواهید برد.
کوروش کبیر دست هایی که کمک می کنند بهتر از دستانی هستند که دعا می کنند.
دوستان کتاب صوتی «چهارمیثاق» اثر دون میگوئل روییز رو پیشنهاد می کنم تهیه و گوش کنید. (اوایلش یه مقدار سنگینه اما به مرور قابل درک میشه و تاثیر خوبی در نگاه و طرز زندگی مون میذاره.) صدا و طرز بیان گوینده «آقای نیما رئیسی» هم کمک بزرگی به جذابیت مطالبش کرده و از شنیدنش لذت خواهید برد.
دوستان کتاب صوتی «چهارمیثاق» اثر دون میگوئل روییز رو پیشنهاد می کنم تهیه و گوش کنید. (اوایلش یه مقدار سنگینه اما به مرور قابل درک میشه و تاثیر خوبی در نگاه و طرز زندگی مون میذاره.) صدا و طرز بیان گوینده «آقای نیما رئیسی» هم کمک بزرگی به جذابیت مطالبش کرده و از شنیدنش لذت خواهید برد.