کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران