کارشناسی
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانشگاه آزاد اسلامی

نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل میکند؛ اما کمبود یا نبود اخلاق را هیچ چهره ی زیبایی نمیتواند تکمیل کند. نلسون_ماندلا

آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد ، زنده است. ولی وقتی سختی های دیگران را درک می کند ، آن وقت یک انسان است ! لئو_تولستوی

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی/ تا از تو نپرسند تو از پیش مگوی/ دادن دوگوش و یک زبانت ز آغاز/ یعنی که دو بشو و یکی بیش مگوی.......

برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست.. و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه هست.. آنان که میفهمند عذاب میکشند ... و آنان که نمیفهمند عذاب میدهند. مهم نیست که چه مدرکی دارید... مهم این است که چه درکی دارید.....

لزومی ندارد شما همانی باشید که دیگران فکر میکنند. کسی باشید که دیگران حتی فکرش را هم نمی توانند بکنند.....