"انسانهای خوب" خوشبختی را تعقیب نمی‌کنند در جدال برای رسیدن به خوشبختی نیستند... آنها زندگی را زندگی میکنند. خوشبختی "پاداش مهربانی، صداقت" درستکاری و گذشت آنهاست خوشبختی تو دل آدمه...